เมื่อ ผม อายุน้อย จึงถูกมองว่าโม้ ? [TH]
Aglc Supachai PLuemjitta
41

ประเด็นนี้เพิ่งเคยเจอแฮะ.. ปกติเจอแต่ให้รีบฝึก รีบเก่ง เพราะรู้สึกว่า อายุ 24–25 นี่ไม่ถือว่าเด็กแล้ว 🤔🤔

Like what you read? Give Salamtam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.