เมื่อข้อมูลมีค่ามหาศาล Apple เปิดตัว “Apple Machine Learning Journal”

ในยุคที่ข้อมูลมีค่ายิ่งกว่าทองคำแบบนี้ ทำให้ Apple ถึงกับต้องเปิดตัว Apple Machine Learning Journal เป็นของตัวเอง เพื่อเป็นสถานที่ให้นักวิจัยของบริษัทฯ ได้แสดงผลงานของตัวเองในรูปแบบที่เป็นวรสารวิชาการ(academic-style papers) ซึ่งแน่นอนว่าผลงานเหล่านี้ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆที่มีอยู่ใน iPhone นั่นเอง

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2017,Ruslan Salakhutdinov, ซึ่งเป็น director of AI research คนปัจจุบันได้เปิดตัว Apple Machine Learning Journal

http://www.businessinsider.com
https://machinelearning.apple.com

ในขณะที่นักวิจารณ์ต่างพากันกล่าวว่า Apple นั้นยังมีการพัฒนาเกี่ยวกับ machine learning ช้าเมื่อเทียบกับผู้นำทางด้าน machine learning technology อย่างเช่น Google และ DeepMind ส่วนทางด้าน CEO ของ Apple อย่าง Tim Cook ก็ได้ออกมาบอกว่าตัวอย่างที่สำคัญที่ Apple นำ machine learning มาใช้ คือการเพิ่มระยะเวลาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจทำให้ Apple ดูเป็นผู้ตามในเรื่อง machine learning คือการที่ Apple ไม่อนุญาตให้นักวิจัยพัฒนาของบริษัทฯตีพิมพ์ในวรสารวิชาการอย่างที่ Google หรือ Facebook อนุญาต แม้แต่ใน ArXiv ซึ่งเป็นเวปไซน์ที่รวบรวมวรสารวิชาการ เกี่ยวกับการใช้งาน machine learning และเทคนิคต่างๆ ก็มีผลงานจาก apple อยู่น้อยมาก นั่นอาจจะเป็นเพราะ Apple ไม่ต้องการให้ข้อมูล training dataset ของบริษัทฯ ออกสู่สาธารณะได้

ที่มา:http://www.businessinsider.com/apple-announces-apple-machine-learning-journal-2017-7

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.