XAMARIN : Getting start with Xamarin.Form Part 1 Basic UI and Basic Controls(TH/EN)

ถ้าจะเริ่มศึกษา Xamarin อย่างจริงๆจังๆควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี ?
ต้องเข้าอย่างงี้ว่า Xamarin ใช้ XAML เป็นตัวแสดงผล(UI) และที่เหลือใช้ C#

How to getting start Xamarin.Form? You gotta be understand Xamarin.Form.We use XAML for display(UI) and C#.

Credit : http://www.goxuni.com/672974-get-xamarin-controls-for-visual-studio-with-xuni/
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ผู้เขียนแนะนำให้ลองใช้ Microsoft Visual Studio หรือ Microsoft Visual Studio for Mac อะมาเริ่มกันเลย
I recommended to try Microsoft Visual Studio or Microsoft Visual Studio for Mac

1.อันดับแรกต้องรู้จักการใช้ Page กันก่อนซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการแสดงผล
โดยปกติแล้วถ้าเรา New Solution มาใหม่มันจะสร้าง ContentPage ให้ก่อน

The first you gotta know how to use page. it’s the biggest to display all in application.Usually when we get New Solution it’s have the ContentPage first.

2. ต่อมาแนะนำให้ศึกษาส่วนของ Layouts เพื่อให้เห็นว่าจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดทำงานกับส่วนที่เล็กลงมาอย่างไรบ้าง

Next,You gotta try Layouts with Pages

3. ส่วนที่เราจะต้องใช้งานได้อย่างคุ้นเคยและเป็นส่วนย่อยที่สุดในการแสดงผลคือ Objects ต่างๆเหล่านี้

The Last UI is Objects in this picture.We should be familiar with it.Coz, It the most important to display all in your application.

Credit : http://sharepointpromag.com/sharepoint/how-xamarinforms-can-take-your-mobile-apps-next-cross-platform-data-driven-level
สรุป : ก่อนจะลงมือเช็คตัวเองก่อนว่ามีอาวุธครบมือหรือไม่ เช่น XAML ,C# ,Visual studio , life cycle เป็นต้น ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยยยยย!!!! ถ้าเห็นข้อผิดพลาดกรุณาแจ้ง
Summary : Before all you can check your skill with XAML ,C#,Visual studio , life cycle, etc. And then ,Let’s go.
When you see something wrong pls tell me.

“แด่การเรียนรู้…ที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

“For to learn … without the end of day”

มาร่วมมือกันแบ่งปันความรู้กันเถอะ…ไม่ว่าจะรู้มากรู้น้อยอยากให้รู้ว่ามันสำคัญ
Pls, Shared your knowledge…ฺBecause who know knowledge is the most important.

End Credit : https://www.xamarin.com/university
And Thank you for all picture it’s very good.