Ruk naar rechts
Kevin Levie
41

Als links nou wat te bieden had…

Als links de “deplorables” nou eens serieus nam…

Als links eens verder keek dan de dijken en eens reëel naar geopolitiek keek…

…en daar ook de buidel voor trok…

Maar ja. Dat doet links allemaal nooit!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.