การลดหย่อนภาษีที่ประกันชีวิตก็ทำได้

ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นหลักกันนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า การลดหย่อนภาษีคืออะไรและทำไมถึงมีความสำคัญกับผู้ทำประกัน ความหมายของการลดหย่อนภาษีก็ตรงตัวเลย คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงหรืออาจช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นก็มีมากมายเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นหนึ่งในรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1แสนบ้าน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นประกันชีวิตที่มีอายุสัญญาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ทั้งกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมต้องซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ถ้าซื้อหลังจากนั้นจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์หลักเท่านั้น

แต่ถ้าหากคุณยังสงสัยการนำประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีหรือมีคำถามที่อยากถาม คุณควรติดต่อบริษัทประกันนั้นๆ เพื่อความแน่นอน เพราะไม่ใช่ประกันอะไรก็ได้ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ คุณควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเอง

Like what you read? Give Pat Mccoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.