Aquesta tarda he participat en comentaris ben encesos i intensos sobre la decisió de la CUP, a facebook i a twitter. Segur que m’he contradit en moltes coses. Espero no haver de pagar mai un “pantallazo” malintencionat. Potser a vegades, intentant sense sort ser ingeniós, em surt un mal acudit o un comentari incisiu que ofèn la sensibilitat d’algú. Vull deixar clar que comento sempre des del respecte a les opinions de tothom, que m’agrada debatir i que “em debateixin”, m’agrada parlar de política, m’agrada la política. Per això em sento vinculat (tot i que una mica outsider) a Reinicia Sant Antoni​, a Negratinta​ i, també, a la CUP-CC. Projectes col·lectius que, entre altres virtuts, m’alegren la vida.

De moment, em sento identificat amb aquestes opinions de Manuel Delgado​ i Ramon Cotarelo (Palinuro), que s’expliquen millor que jo. Però a més, vull deixar clar que no tinc clar res.

  1. Del facebook de Delgado.

2. Del Blog de Cotarelo: Gobierno en Cataluña.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.