Naprawdę ciekawy punkt widzenia.
Szymon
1

Prawda jest taka, że my same nie wiemy, czego chcemy. Ale to chyba nic nowego. Ile kobiet, tyle opinii — ja jednak szczerze wierzę w to, że my same odpowiadamy za to, jak nas postrzegają. Na razie za bardzo skupiamy się na wyglądzie i walce o to, żeby można było nie golić pach czy miejsc intymnych, co moim zdaniem jest mało istotne. Dużo ważniejsze jest zmienienie podejścia w myśleniu; bo jeśli tu coś ulegnie zmianie, nie trzeba będzie walczyć o takie, przepraszam, pierdoły jak owłosienie.

A mężczyźni chyba nic nie mogą z tym zrobić.

Like what you read? Give Paula Ratajczak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.