nobodycares

buteverybodytalks

ifeverybodytalks

whataretheycaring?

ordareisaycarrying?