Fio Banka API

Pavel Duras
Nov 11, 2016 · 1 min read

Fio Banka jako jedna z mála českých bank poskytuje zákazníkům možnost integrace a automatizace pomocí API rozhraní. API FioBanky umožňuje bezpečné automatizované zpracování výpisů a pohybů na účtech vedených u Fio banky, okamžitý přehled o dění na Vašich účtech, aniž byste se museli přihlašovat do Vašeho internetového bankovnictví.

Integromat Vám umožní zautomatizovat vaši práci tak, abyste ušetřili značnou část pracovní doby Vás nebo Vašich zaměstnanců. Pomocí API můžete okamžitě reagovat na příchozí platby, ať už zašlete automaticky děkovný email, zašlete pokyn do expedice, automaticky vystavíte fakturu a zašlete ji zákazníkovi, zpřístupníte zákazníkovi službu nebo provedete všechny tyto akce najednou.

Integromat pracuje neustále 24 hodin 7 dní v týdnu. Integromat dokáže stáhnout automaticky z Fio Banky výpisy ve formátech XML, MT940, OFX, GPC, CSV, JSON, HTML, PDF. Tyto výpisy Vám ve Vámi vybranou dobu dokáže zaslat emailem nebo uložit na Vámi vybrané úložišťě FTP, DropBox, Google Drive, OneDrive, Box ….

Automatické propojení Fio Banky s Eshopy jako je Magento, PrestaShop, Shopify, WooCommerce je otázka několika minut.

Dále si jednoduše můžete propojit FioBanku s Databázemi jako MSSQL, PostgreSQL, MySQL nebo s GoogleSheetem případně Excelem.

Další z možností je reagovat na platby tak, že zašlete HTTP/HTTPS požadavek na Vaše URL a tam si je již zpracujete sami.

Možnosti Integromatu jsou opravdu obrovské. Vyzkoušejte si jej zdarma a sami se rozhodněte jestli je pro Vás přínosem.

více naleznete zde: https://www.integromat.com/cs/use-cases/bankovnictvi/fio-banka-api

a zde:

https://www.integromat.com/cs/kb/pkg/fio/index.html

Pavel Duras

Written by

co-founder and CFO, Integromat

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade