2017: Cesta tam a zase zpátky P.K.

Rok rozdělený na dvě půlky, jako den a noc.

Pavel Králíček
Jan 26, 2018 · 3 min read

Gentleman Store

Možná nejsme ty, kterým to bylo souzený,
možná nejsme ty, který to měli pod nosem,
možná jsme dneska nuly, ale zejtra bude líp,
možná to nemáme, ale jednou to budem mít. — Ektor

Další rok, kdy jsme hodně rostli — tentokrát o 90% k hranici 19 mil. obratu. Česká republika nám už začíná být v našem segmentu malá, takže budeme více expandovat na Slovensko a do Maďarska. Firmu jsem posunuli na další level, lví podíl na tom mají naši 2 první fulltime zaměstnanci — Martin a Bára. Máme ve všem asi tak o 90 % větší pořádek a jsme o 90 % příjemnější na zákazníky, je to krása.

V rámci sortimentu máme spoustu malých a 2 velké novinky — kalhoty chinos a rámové boty Berwick. Po 3 letech jsem si tak splnil sen — prodávat kvalitní boty. Někdy to holt chvilku trvá…

John & Paul

Na konci minulého roku jsme měli 23 modelů košil, letos už 49. Pořád se občas pereme s nedostupností některých velikostí, ale situace už je násobně lepší, než bývala.

Slim tašky se nám podařilo dostat do všech prodejen iStyle, ale kvůli prodlevám ze strany spolupracujícího designéra jsme nepřidali žádný nový model. To nás čeká v roce 2018.

Osobní život

I když se všechno vrací dolů
a ty a já už nejsme spolu
Vždycky jsem doufal že to budeš zrovna Ty,
budeš ta poslední…
A teď jsi poslední. — Ben Cristovao

Tento rok jsem poprvé jel podle svého ročního shrnutí, které jsem tvořil při solitérním předsilvestrovském pobytu na chatě v Janovicích u Trutnova. Stanovil jsem si cíle a věci, které bych za rok rád stihnul jak v pracovní, tak osobní sféře. Vtipné bylo, že i když jsem tyto plány během roku nijak nekontroloval, po několika měsících jsem zjistil, že mám skoro vše hotovo. Jedním z cílů bylo například konečně se rozhoupat a nechat si dát na spodní řadu zubů rovnátka, nebo zajet se podívat do Hamburgu na originál mého oblíbeného obrazu.

Nevyšly mi ale 2 projekty, na kterém jsem se docela těšil — aktivní zálohy (na letní termín už bylo plno) a Erasmus v Litvě, který už asi odpískám nadobro.

Failů bylo za rok více, ale spoustu věcí také vyšlo. Útěchou mi vždycky je, že i když se všechno kácí dolů, tak aspoň že ta firma roste. To je základ. Co budu dělat, až růst přestane, to je otázka jiná. Snad se to ještě chvíli nestane.

Co jsem zažil

  • plavbu v Baltském moři z Kodaně do Göteborgu spojenou s roadtripem po Dánsku

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store