Dag 5 — Schrijven in Nederlands

Gast blogpost — Mijn man’s dagboek

Het is 10.30 pm op vridgag nacht en Ik wil tot slaap. Maar de eigenaar van dit blog zal niet toestaan slaap ik.

Triest! (Sad!)

Zoals Ik slaap te val, Ik wens mijn vrouw zal niet vragen ik om te schrijf volgende zin op dit blog — maar Ik weet dat ze zal niet.

Niemand schrijft blogs in nederlands beter dan Ik! — In de woorden van Donald Trump!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.