There is none specific. It used to be fifty fifty principle but later was replaced by proportionality.

Germany

Image for post
Image for post

Czech republic

Pl.ÚS 2/08 ze dne 23. 4. 2008

53. Tyto skutečnosti souvisí se specifickým charakterem sociálních práv, která jsou závislá zejména na ekonomické situaci státu. Úroveň jejich poskytování reflektuje nejen hospodářský a sociální vývoj státu, ale i vztah státu a občana, založený na vzájemné odpovědnosti a na uznání principu solidarity. Míra, v jaké se princip odpovědnosti a solidarity projevuje v právním řádu daného státu, určuje také charakter tohoto státu (např. jako státu sociálního). Míra uznání principu solidarity závisí na úrovni etického chápání soužití ve společnosti, její kulturnosti, ale i smyslu jednotlivce pro spravedlnost a sounáležitost s ostatními a sdílení jejich osudu v určitém čase a místě. Solidaritu lze z pohledu jednotlivce vnímat jako vnitřní či vnější. Vnitřní solidarita je dána citovou blízkostí vztahu k ostatním, je spontánní, uplatňuje se především v rodině a v dalších partnerských společenstvích. Stát do tohoto vztahu zpravidla nezasahuje, nebo jen velmi omezeně (viz rodinněprávní vztahy upravené zákonem o rodině).Vnější solidarita tuto citovou blízkost postrádá, a souhlas jednotlivce s jejím uplatňováním je proto zdráhavější. Jedná se na příklad o solidaritu bohatých s chudými, schopných s méně schopnými, zdravých s nemocnými. Stát se v této oblasti uplatňuje svojí mocensko-vrchnostenskou funkcí velmi aktivně. …


Image for post
Image for post

Budoucnost rozhodování civilních sporů?

Už několik let se zabýváme technologiemi, které umožní rychlejší a objektivnější hledání spravedlnosti. Státní soudy prokazatelně nezvládají řešit spory rychle a diskutabilní může být i kvalita rozhodování. Ačkoliv máme k dispozici rozhodčí řízení, pořád zůstává soukromé řešení sporů opomíjeno.

Inspirováni jinými projekty jako je například Kleros, rozhodli jsem se se skupinou advokátů a právníků zkombinovat prvky rozhodčího řízení s technologií, která dokáže v daném případě zabezpečit objektivně nestranný výběr rozhodců a pro celé řízení zajistit půdu pro skutečně nezávislé rozhodování. …


Image for post
Image for post
React Redux the simplest example (Click on image to see graph in detail.)

If you don't understand Redux, don't worry. Context API will save your day. However if you are willing to learn it, I prepared the simples version of Redux example in React as possible. People have problem to understand this concept, because we can manage in our heads naturally only three logical connections simultaneously. Redux is more complex so you will not get it, but when you do, “Eureka!”.

To see whole data flow, you can visit Graph of data flow of Redux in React, where you can see in detail.

Code is also available on github.
https://github.com/pavoltravnik/react-redux-simple-example

About

Pavol Travnik

no gods or kings. only man.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store