Zdravotní a sociální pojištění je daň

“Sociální systém nelze chápat jako systém pojištění, ale jako daňový odvod a poskytování plnění tak není plněním ze smluvního vztahu, nýbrž na základě zvláštní normy.” str. 868 Občanský zákoník — Komentář — Svazek VI (relativní majetková práva 2. část) — Švestka/Dvořák a kol.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.