จากการดู TED talk ในหัวข้อเรื่อง “คุณเป็นผู้ให้ หรือ ผู้รับ” ทำให้ได้ทราบว่าในทุกๆองค์กร จะมีคนอยู่ 3 ประเภท คือ

  • ผู้ให้ ซึ่งผู้ให้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงานออกมาดีที่สุด แต่ผู้ให้จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การแก้ปัญหา การแบ่งปันความรู้ แนะนำสอนงานกันในองค์กร จึงทำให้บางครั้งผู้ให้อาจจะทำงานของตัวเองออกมาได้ไม่ดีพอ
  • ผู้รับ จะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ขี้ระแวง เห็นแก่ตัว ไม่ได้มองผลประโยชน์ผู้อื่นหรือผลประโยชน์องค์กร
  • ผู้แลกเปลี่ยน คือผู้ที่ให้ความบาลาซ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ

แน่นอนว่าในแต่ละองค์กรจะต้องเจอคนทั้ง3ประเภท ดังนั้นในแต่ละองค์กรก็ต้องการให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีผู้ให้ หรือผู้แลกเปลี่ยน ให้ มากกว่าผู้รับ อยู่แล้ว เพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์กรต่อไปได้ และหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า ผู้ที่ประนีประนอม พูดจาดีคือผู้ให้ บางครั้งก็ไม่เสมอไป ผู้ให้ อาจจะไม่ประนีประนอม เป็นคนพูดตรงๆ ดังนั้นเราจึงตัดสินผู้อื่นที่ไม่ประนีประนอม ไม่พูดจาดี เป็นผู้รับเสมอไปไม่ได้ ต้องดูที่เจตนาและการกระทำด้วย ดังนั้นในการสร้างทีม ก็ควรจะมีการคัดกรอง ผู้ให้ ผู้แลกเปลี่ยน เป็นอย่างดี ซึ่งเราอาจจะใช้คำถามง่ายๆก็ได้ เช่น ให้บอกชื่อคน4คนที่จะช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าในงาน? ถ้าเป็นผู้รับก็จะบอกชื่อผู้ที่มีอิทธิพลเหนือจากเขา เพราะชอบประจบประแจง แต่ถ้าเป็นผู้ให้มักจะบอกชื่อคนที่อยู่ต่ำกว่า ไม่ได้มีอำนาจอะไร เพราะผู้ให้ไม่ต้องใช้ประโยชน์อะไรจากคนทั้ง4คนนี้ เป็นต้น. จากที่ได้ดูเรื่องคุณเป็นผู้ให้หรือผู้รับนั้นทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นได้ด้วย

Like what you read? Give pawinee jueng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.