เด็กรุ่นใหม่ ทำไมเขาถึงลาออก และ A Peacock in the Land of penguins

สรุปจาก Peacock in the Land of penguin

 1. เป็นเรื่องของ วัฒนธรรมองค์กร เรื่องการยึดระเบียบวิธีการทำงานแบบเดิม มากกว่าดูที่ผลงาน
 2. เรื่องของ ความแตกต่าง และ สเตอริโอไทป์ — ไม่ยอมรับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ยอมรับความสามารถคนที่มีความแตกต่างจากกลุ่มตัวเอง

สรุป สาเหตุที่พนักงานรุ่นใหม่ลาออก

 1. ขาดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น และ แสดงศักยภาพ
 2. ระบบพรรคพวก อุปถัมป์ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่มักไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้
 3. หัวหน้าที่ใกล้ชิดไม่ปกป้อง สนับสนุนความคิด หรือ แม้กระทั่งมอบหมายงานที่ทำให้รู้สึกถึงความภูมิใจให้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 • Adams ความเสมอภาค (equity theory) เด็กรุ่นใหม่ต้องการให้ปฎิบัติอย่างเท่าเทียม และ ดูที่ความสามารถมากกว่าระบบอาวุโส
 • Alderfer’s ERG theory ความต้องการสัมพันธ์ (Relatedness needs) การโดนกีดกัน และ ไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องงาน หรือ ความคิดเห็น ทำให้ความรู้สึกร่วมกับองค์กรลดลง
 • Maslow’s ( Esteem and existence) ทุกข้อส่งผลถึงการไม่ได้รับการยอมรับ และ ขาดความมั่นคง เมื่ออยู่กับองค์กร

สิงที่องค์กรควรปรับตัวเพื่อรักษาพนักงานรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร

 1. ยอมรับความสามารถ และ ความคิดเห็นของคนใหม่
 2. วัฒนธรรมองค์กรควรยืดหยุ่น ยึดความเสมอภาค
 3. มีพื้นที่ให้ได้แสดงศักยภาพในการทำงานที่เท่าเทียมกัน
 4. ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
 5. หัวหน้าและผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจในผลงานและให้รางวัลตามความเหมาะสม
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.