طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن

طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه

فایل طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه توسططرح توجیهی تهیه و تنظیم گردیده است و به صورت کامل و جدید و جدول بندی شده می باشد. طرح طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن بر اساس آخرین وضعیت مالی در سال جدید بنا شده است و کاملا منطبق با استاندارد های ملی در وزارت صنایع و معادن و ارگان های مربوطه است. بخشی از طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن عبارت است از

عنوان و تعریف محصول

محصول تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر می باشد.

گلاب : گلاب به حاصل تقطیر گل های سرخ (( گلهای محمدی )) تازه چیده شده با آب که اسانس اضافی آن از محلول آبکی جدا شده باشد اطلاق می گردد.

عرقیات معطر : عرقیات معطر به حاصل تقطیر انواع مختلف گیاهان معطر که بعضی از آنها تازه و بعضی بصورت خشک با آب تقطیر می شوند و اسانس اضافی آنها از محلول آبکی جدا شده باشد اطلاق می گردد.

۱-۲ : تولید سالیانه در این طرح ۲۰۰ تن گلاب معادل با ۴۴۴۴۴۵ عدد بطر cc (450)،۱۵۰ تن عرقیات بسته بندی شده در بطر معادل c 333334 عدد بطر cc(450)و ۱۵۰ تن عرقیات فله ای جهت مصرف کلیه اقشار مردم در نظر گرفته شده است که در سال اول تولید ۸۰% در سال دوم تولید ۸۵ درصد در سال سوم تولید ۹۰ درصد و در سال چهارم ۹۵درصد و در سال پنجم ۱۰۰ درصد ظرفیت نهایی تولید خواهد شد.

۱-۲:تعداد روز کاری

تعداد روز کاری در طرح ۲۷۰ روز می باشد.

۱-۴ :تعداد شیفت و مدت زمان شیفت به ساعت

نظر به اینکه گل محمدی و گل نسترن و بیدمشک و بهار نارنج در سه ماهه فروردین ،اردیبهشت،خرداد بعلت آنکه بایستی از گل تازه استفاده شود تولید می گردد لذا در این سه ماه فقط از این نوع عرقیات و گلاب تولید خواهد شد که در این سه ماه ،واحد دو شیفته کار خواهد نمود که ساعت کار در هر شیفت ۱۲ ساعت می باشد. بقیه عرقیات در ماههای بعدی با استفاده از گیاهان خشک تولید می شود. البته عرق نعناع را نیز در فصل تابستان (تیر مرداد ، شهریور ) با استفاده از گیاهان تازه می توان تولید کرد. در این ۶ ماه بعدی که بقیه عرقیات تولید می گردد. و در واحد کار پر کردن شیشه و بسته بندی عرقیات و گلاب ذخیره شده در فصل بهار نیز انجام خواهد شد که یک شیفت ۸ ساعته خواهد بود.

برای دانلود فایل طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن که به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش توسط طرح توجیهی تهیه و تنظیم گردیده است از این قسمت اقدام کنید.

http://pnubenab.ir/downloads/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9/

Like what you read? Give محمدرضا عباسی a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.