இரக்கமில்லா இரவுகள்..

இரவுகளும்,
யாருக்கும் தெரியாத 
நம் மனசின் 
அடிக்கசடுகள் போலே தான்..

நுழைய நுழைய 
ஆக்கிரமிக்கும் 
ஆழியலைகளாய் 
மறக்க நினைக்கும் 
சம்பவத்திடல்களின்
நூல்பிடித்துக்
கட்டிப்போட்டு,
நினைவுக்குகைகளுக்குள்
நீரோட்டத்தில் மூழ்கடித்து
நீசமாய் நம்மை 
நிர்வாண மெய்களால்
கலங்கடித்து 
நீக்கமற இருளால்
இறக்கடித்து

எதுவுமே தெரியாத 
இளங்குருவியின்
வைகறைப்பாடலில்
அத்தனையையும் மூட்டைகட்டி
முட்டாளாக்கி 
முறைவாசல் செய்யும்

இரவுகளும்,
யாருக்கும் தெரியாத 
நம் மனசின் 
அடிக்கசடுகள் போலே தான்..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.