நீயும் நானும்..

நான் மாறிவிட்டதாய் சொல்லும் 
நீ மாறிவிட்டதை 
நான் சொல்ல மாட்டேன்..

நிகழ்ந்த கணங்களின் 
கோரப்பிடிக்குள் 
பிணையுண்டு
நிகழ்ந்ததை
சொல்ல விருப்பின்றி

உன்
நினைவாய் மாறப் போகும் 
நாளை எண்ணிக் 
காத்துக்கொண்டே

குற்றவுணர்ச்சி மிகுந்து
குறையேற்க பயந்து

நீ
சுட்டிக்கூறும் 
குற்றங்குறைகளுக்கு
பதிலேதும் கூறாமல்
பதுமைபோலே 
தரைபாய்ந்து நிற்கும்

நான் மாறவில்லை..

Like what you read? Give Sangeetha Packiyaraj a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.