Image for post
Image for post

Bu yazımızda Web Replatforming kapsamında yaşadığımız bir sorunun çözümü ile karşınızdayız. Trendyol Tech olarak geliştirdiğimiz uygulamaların scalable ve Cloud Native Design Principles a uygun olmasına özen gösteriyoruz. Kullandığımız teknolojilerin Cloud Native prensiblerine uygun olmayacak noktaların üzerinde çalışma yaparak, kafa yoruyoruz. Bu yazımız da bu sorunlardan bir tanesini çözüme nasıl kavuşturduğumuz hakkında olacaktır.

Problem nasıl doğdu?

Trendyol içerisinde çalışan uygulamalarının sidecar-pattern ile configuration management yapmasını sağlayan bir ürün geliştirildi. …

About

Baris Ceviz

Jedi Software Engineer @Trendyol, Microsoft Student Partner, Yildiz Technical University, My kid @Scodeapp

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store