Chatbot ve Bot Framework Nedir?

Baris Ceviz
Sep 10, 2017 · 3 min read

Chatbot, mesajlaşma uygulamalarında attığınız mesajlara uygun, belli bir logic e sahip botların cevap vermesi ile oluşturulmuş yazılımlardır. Attığınız mesajlara göre aksiyon alan bu botlar size web ve mobil uygulamaların verdiği servisleri daha basit ve kolay erişebilir hale getirebilmketedir. Chatbotlar aslında MSN döneminden beri hayatımızda fakat isim olarak yeni popüler olmuş, günümüzde Skype, Telegram, Whatsapp ve Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarının popüler olması ile önemi artmıştır. -MSN’de ingilizce konuşma botunu unutmadık :)-

Bot Framework, Microsoft’un çıkardığı chatbot geliştirmeniz için işinizi kolaylaştıran bir frameworktür. Bu framework sayesinde Skype, Telegram, Messenger ve daha fazla mesajlaşma uygulamasına kolayca entegre edebilirsiniz. Bunların dışında kendi sitenize de bağımsız bir mesajlaşma alanı oluşturabilirsiniz.

Bot Framework’ün basit bir mimarisi var. Oluşturduğunuz chatbot, bir endpoint e bağlanır. Mesajlaşma uygulamaları bu chatbot endpoint ine ilettiği kullanıcı verileri ve gönderdiği mesaj (yazı, resim, müzik, konum vs.) algılanır ve ilgili tiplere çevrilir. Siz gelen mesajları conversational olarak alabilmenizi sağlayarak bir sohbet hissi vermeniz için gerekli identity ve conversational bilgilerini size iletir. Geri cevap vermek istediğinizde ise gelen mesajlaşma uygulamasına uygun olarak gönderdiğiniz mesajı geri iletmektedir. Böylelikle birçok mesajlaşma uygulamasına rahatlıkla entegre edebilirsiniz.

Bunların dışında Microsoft, Azure Bot Services olarak çıkardığı bir Cloud Service ile bir seviye daha işi kolaylaştırdı. Azure Portal üzerinden oluşturduğunuz Bot Services ile size sunulan project template leri kullanarak kod yazmadan bir chatbot oluşturabilir, mesajlaşma uygulamalarına entegrasyonlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Üzerine kod yazmak isterseniz, sizin için oluşan projenin kaynak kodlarını indirmenizi sağlar ve contiunois integration ile development ortamnızı hazırlar. Böylelikle hızlı bir şekilde ürün haline gelebilecek bir chatbot hazırlamanız kolaylaşır.

Bot Framework yazı serimize girmeden önce basit bir şekilde Chatbot ve Bot Framework Nedir? Bahsetmiş olduk. Bu konu ile ilgili yararlı linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Bir sonraki yazılarımda LUIS (Language Understanding Intelligent Service) ve Azure Cognitive Services ile yapay zeka ve doğal bir konuşma yapısı üzerine olacaktır. Umarım faydalı yazılar olur.

https://dev.botframework.com/
https://github.com/Microsoft/BotBuilder
https://github.com/Microsoft/BotBuilder-Samples
https://github.com/mithun-prasad/Bot
https://github.com/Microsoft/AzureBot
https://docs.botframework.com/en-us/node/builder/guides/understanding-natural-language/
https://www.luis.ai/home/index
https://azure.microsoft.com/tr-tr/services/cognitive-services/

İyi okumalar :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store