ที่จอดรถในร่ม ให้เช่า ซ.พหลโยธิน 22 ตรงข้ามเซ็นทรัล ลาดพร้าว ใกล้ MRT พหลโยธิน 50 เมตร เปิด 6.00–22.00 ทุกวัน

  • จำนวนที่จอดในร่ม 80 คัน
  • มีกล้องวงจรปิด 7 จุด
  • จนท.คอยดู ตลอดเวลาทำการ
  • อุปกรณ์ดับเพลิง
  • ไฟส่องสว่าง
  • เครื่องดื่มคอยบริการ ลูกค้า
  • ลูกค้าที่มาติดต่อ ร้าน World Camera สาขาลาดพร้าว จอดฟรี 2 ช.ม (พร้อมตราประทับ)

อัตราค่าจอดรถ

รายชั่วโมง 30 บาท

รายวัน 120 บาท

รายเดือน 1,200 บาท

สอบถาม จองโทร. 094–671–7340 , 097–025–1685

Like what you read? Give Peck Ampatemee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.