ลงตัว npm แล้วรึยังครับ
Christopher Hay-Yin Ng
2

ตอนติดตั้งแต่ละอันสร้าง folder เก็บอย่างไรครับ ทั้งelasticSearch,npm,flashlight

เหมือนมัน run ไม่ได้เพราะหาไฟล์ไม่เจอ

Like what you read? Give Peerapoom Panyasiri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.