ติดตั้ง GlusterFS บน CentOS7

PHEEDIP
PHEEDIP
Feb 11 · 3 min read
Glusterfs x CentOS7

GlusterFS คือ filesystem รูปแบบหนึ่งสามารถรวม Storage จากหลาย ๆ เครื่อง และทำการกระจายข้อมูลเก็บโดยมีระบบคล้าย ๆ RAID Gluster FS มีโครงสร้างระบบไฟล์ 2 ส่วนคือ

  • Brick คือ Directory ที่อยู่บนแต่ละเครื่อง เวลาสร้าง partition ให้เป็น xfs (รองรับ inode หรือจำนวนไฟล์ได้สูงกว่า ext4 ถ้าใช้ ext4 อาจจะเจอว่าเนื้อที่ยังไม่หมดแต่สร้างไฟล์ไม่ได้แล้วเนื่องจาก inode หมด)
  • Volume คือ การเอา Brick จากแต่ละเครื่องมาให้บริการภายใต้ Volume นั้น ๆ

ใช้คำสั่ง lsblk เพื่อดูดิสทั้งหมดเป้าหมายอยู่ที่ sdb ซึ่งมีขนาด 10 TB ในทั้งสองเครื่องเราจะรวมให้เป็นพื้นที่ 20 TB เพื่อใช้งาน

lsblk

จากนั้นใช้คำสั่ง parted /dev/sdb เพื่อสร้าง partition ในดิส (ทำทุกเครื่อง)
- mklabel gpt
- unit TB
- mkpart primary 0.00TB 11.00TB
- print

mkfs.xfs /dev/sdb1
format filesystem ให้เป็น xfs (ทำทุกเครื่อง)

mkdir -p /data/gluster สร้าง mount point(ทำทุกเครื่อง)
nano /etc/fstab เพื่อ mount ดิสตอน startup เครื่องให้เติมลงบรรทัดสุดท้าย
/dev/sdb1 /data/gluster xfs defaults 0 0
mount -a เพื่อmountโดยไม่ต้องรีบูตเครื่อง

ติดตั้ง และเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่จำเป็น (ทำทุกเครื่อง)

yum install centos-release-gluster
yum install glusterfs-server
systemctl enable glusterd
systemctl start glusterd
systemctl status glusterd

nano /etc/selinux/config เพื่อปิด selinux (ทำทุกเครื่อง)
SELINUX=disabled

reboot เครื่องและเชคค่าว่า selinux ถูกปิดแล้ว

จากนั้นเพิ่มค่าเพื่อให้ firewalld ทำงาน (ทำทุกเครื่อง)
firewall-cmd --zone=public --add-service=glusterfs --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all

gluster peer probe <ชื่อเครื่อง>
เพื่อเพิ่มเครื่องเข้าไปใน pool (ทำเครื่องเดียว)

mkdir -p /data/gluster/gv0
สร้างโฟลเด้อเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล(ทำทุกเครื่อง)

สร้าง volume ให้ชื่อว่า gv0 (ทำเครื่องเดียว)

ตัวอย่าง gluster volume create <ชื่อ volume> <type default: distributed> <communication protocal><servername:path> ….
gluster volume create gv0 node01:/data/gluster/gv0 node02:/data/gluster/gv0
gluster volume start gv0
gluster volume info gv0

ในภาพแสดงข้อมูลของ Volume มีชนิดแบบ Distributed มีจำนวน 2 Bricks และแสดงข้อมูล path ของ brick
ข้อมูลเพิ่มเติม

PHEEDIP

Written by

PHEEDIP

Victim of all

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade