Photo by Brusk Dede on Unsplash

การเรียนรู้ที่ดี ต้องล้มเหลวหรือ Fail สัก 15%

Peesamac
Peesamac
Nov 6 · 1 min read

เราเคยทำแบบฝึกหัด หรือโจทย์ที่หัวหน้าให้เรามาแล้วง่ายมากๆ ได้ไหมครับ แป๊ปๆ เราจะเบื่อและไม่อยากทำมัน แต่ถ้าเราพลิกไปทำโจทย์ที่ยากๆ มากๆ แบบจากเลเวลหนึ่งไปเลเวล 10 สิ่งที่เราเจอก็คือ มันยากไป ทำไม่ได้แล้วโว้ย แล้วเราก็เทมันทันที

ทั้งสองวิธีได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมครับ แน่นอน ไม่ได้!!!
- ง่ายไป ทำได้ 100% -> Learning หรือการเรียนรู้ = 0
- ยากไป ทำไม่ได้เลย ผลออกมา 50:50 -> Learning ก็เท่ากับ 0 เช่นกัน

ดังนั้น Sweet spot หรือจุดลงตัวอันแสนหอมหวาน ของ Learning เนี่ย มันคือ 85% และให้โอกาสตัวเองผิดพลาดสัก 15% การเรียนรู้ที่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ (Knowledg) หรือ ทักษะ (Skill) ของเราจะมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นมากๆ

“ การ Fail หรือล้มเหลวด้วยสัก 15% ของเวลาทั้งหมด จะทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

เขาเรียกโซนนี้ว่า zone of proximal difficulty ผมขอแปลด้วยตัวเองว่า เป็นโซนการเรียนรู้ที่เกือบจะยาก (แต่ยังพอทำได้)

หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าไอ้ 15% นี้มาจากไหน นักวิจัยเอามันมาจากการให้เครื่องคอมพิวเตอร์รัน machine learning แล้วผลที่ได้ออกมา พบว่า ถ้ามันมี Error ประมาณ 15% จะทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของมันดีขึ้น และเลขนี้ยังไม่ตรงกับงานศึกษาหลายๆ ตัวที่บอกว่า สัตว์ก็เรียนรู้ได้ดีด้วยเลขประมาณนี้เหมือนกัน
ประเด็นก็คือ มันยังไม่ใช่เลขเป๊ะๆ ของมนุษย์ แต่พอจะหยิบยืมมาประมาณได้คร่าวๆ

ดังนั้นเราไม่ควรเอา 15% นี้เป็นเลข Magic Number ที่ต้องยึดถือไว้
แต่เราควรมาถามตัวเองทุกครั้งก่อนจะสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ

1. ถ้าเราเป็นพ่อแม่ ครู นักการศึกษา หัวหน้างาน

ถ้าจะให้ใครสักคนเรียนรู้เรื่องๆ นึงเพื่อพัฒนาตัวเอง
อย่าเปลี่ยนก้อนความคาดหวังเป็นโจทย์ยากๆ ที่ผู้เรียนยังไม่พร้อมลงไป
เพราะสุดท้ายผลลัพธ์ของมันก็อาจจะเท่ากับ 0 อยู่ดี

2. ถ้าเราเป็นคนสร้างการเรียนรู้ให้กับตัวเอง พัฒนาตัวเองด้วยทักษะความรู้ต่างๆ

ลองถามตัวเองว่าเรื่องๆ นี้ มันมีพื้นที่ให้เราล้มเหลวสัก 15% หรือเปล่า
ถ้ามันยากไป ก็ลดเลเวลลง ถ้ามันง่ายไป ก็เพิ่มเลเวลขึ้น
ให้เรามีโอกาสได้ผิดพลาดบ้าง
เพื่อที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้น

เราเรียกรู้จากความผิดพลาดเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วครับ
บทความนี้ เหมือนเป็นแค่ตัวเรียกสติ และเครื่องมือนำทาง เวลาเราจะเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เท่านั้น ว่าอยากลืมมองหาข้อผิดพลาดมาให้เราเรียนรู้ด้วย

Ref : FAILING THIS MANY TIMES COULD HELP US LEARN NEW THINGS MORE EFFICIENTLY

Peesamac

Written by

Co-founder, Learning Designer and Thinking at BASE Playhouse. Empowering Young Generation with Future Skill and Tecnology.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade