Het nieuwe jaar is begonnen. Je kunt en mag er weer tegenaan. Hoppa, bofkont! Het zou zomaar eens kunnen dat je als leidinggevende barst van de goede voornemens en op zoek bent naar vernieuwende manieren om de prestaties te verbeteren, de creativiteit een boost te geven en het werkplezier blijvend te vergroten. Ach, en misschien staat er ook wel in je POP dat je dit jaar echt werk wilt maken van positief leiderschap.

Praktische aandacht voor het managen van energie zou een effectief onderdeel kunnen vormen van jouw aanpak. Noem het energiemanagement anno nu. En daar ga je heus niet…

Pepijn Happel — Floration

Floration staat paraat voor teams en leidinggevenden die voelen dat er (veel) meer in ze zit: voor meer creativiteit, succes en plezier. www.floration.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store