“Asfalta’t sa cotorra”, una història d’empoderament

Genitalització i gènere, un altre debat pendent, si és que encara acceptam debats

Na Jana tenia tretze anys quan va explicar a son pare i sa mare que ja no volia ser en Vicenç.

Des d’aleshores, el cap li bull com una generadora d’idees, i ho qüestiona tot.

Fa temps que duu entre cella i cella que el patriarcat ha bastit una construcció mental que atribueix als genitals masculins el poder i la dominació. Expressions com “fer les coses per collons” mostren, en el pensament de na Jana, aquest mecanisme de dominació.

Però ella –pel que ha llegit i compartit, pel que ha reflexionat, pel que serà incapaç de viure si la ciència no millora prou– pensa que la cosa va d’una altra manera. De fet, la capacitat de les dones d’engendrar vida les converteix en poderoses per naturalesa.

Na Jana també és ecologista des de petita. Pensa que qui estima Mallorca no la destrueix.

Anit ha fet avenir dos caps de fil. Reivindicació del poder dels genitals femenins i lluita per la defensa de Mallorca. El seu (poètic) imaginari li ha traslladat un malson: Mercedes Garrido, consellera de Territori, vessant asfalt per la cotorra. I ha decidit posar-hi fi.

03:25 del matí. Paret. Esprai. “Garrido, asfalted [sic] sa cotorra”. Amb els nervis de la primera pintada, no ha tengut cura ni de l’ortografia.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Pere Bueno’s story.