นหปธชรผนยนว:3

ประธานชมรมผู้นิยมหนุ่มแว่นแห่งเตรียมอุดมศึกษา /เตี้ยแว่นซึน/นักเขียน(ไม่จบ)/นักอ่าน/มนุษย์นิยม/อยากเป็นบ.ก.

นหปธชรผนยนว:3