Οι προτάσεις μας για την Ευρώπη

Διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στις αρχές Ιουλίου 2017.

Οικονομία

· Κοινή Δημοσιονομική Πολιτική

· Δημιουργία «Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ζώνης του Ευρώ»

· Κοινό «Υπουργό Οικονομικών» στην Ευρωζώνη

· Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης

· Ειδικός προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ με 3 λειτουργίες: μελλοντικές επενδύσεις, έκτακτη οικονομική βοήθεια και αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων

Προσφυγικό

· Σημεία ελέγχου στις χώρες άφιξης των προσφύγων και ισότιμη κατανομή στα κράτη-μέλη, επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους

· Ενίσχυση της Ευρω-Μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης με την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο στην Πολιτική της Ασφάλειας, της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας και σε κοινωνικό, πολιτιστικό, ανθρωπιστικό επίπεδο

· Τριμερής συνεργασία ΕΕ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση του ζητήματος

· «Σχέδιο Μάρσαλ» με προϋπόθεση τον εκδημοκρατισμό των χωρών και τον σταδιακό επαναπατρισμό των μεταναστών — προσφύγων

Ασφάλεια

· Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που θα χρηματοδοτεί κοινές στρατιωτικές έρευνες, δράσεις και εξοπλισμό

· Δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας στο οποίο θα συμμετέχουν οι επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων των κρατών-μελών

Δικαιώματα Πολιτών

· Δημιουργία Ειδικού Οργανισμού για τη «Ψηφιακή Εμπιστοσύνη» που θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και θα ελέγχει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες

· Σύσταση Ειδικής Επιτροπής που θα αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Παιδεία

· Επέκταση του Erasmus στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε παραγωγικά επαγγέλματα

· Επίδομα στους απόφοιτους λυκείου για πολιτιστικές δραστηριότητες (αγορά βιβλίων, θέατρο, συναυλίες κλπ)

· Δημιουργία κοινού μαθήματος ευρωπαϊκής ιστορίας για τους μαθητές των κρατών-μελών

Like what you read? Give PES Activists a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.