Da bismo prevazišli rodnu diskriminaciju, moramo je priznati — Evo 9 predloga kako
Zoja Kukic
97

Slažem se sa većim delom teksta, ali jedno mi bode oči.

Radi se o terminu “rodne diskriminacije”. Koliko se sećam, do skora su se koristili izrazi “polna diskriminacija” i “diskriminacija prema ženama”. Od pre neku godinu uvodi se, agresivno, “rodna diskriminacija”, što smatram prilično nejasnom definicijom, i netačnom.

Zašto je “rodna diskriminacija” netačna definicija. “Rodna ravnopravnost” je ideologija nastala na “rodnoj teoriji” koju su definisali početkom 80tih grupa naučnika — homoseksualaca. Ova teorija do sada nikada nije naučno potvrđena (dokazana), postojali su pokušaji, ali se uvek ispostavljalo da su korišćeni lažni ili namešteni podaci. Takođe, “rodna teorija” uvodi kategoriju “seksualne orjentacije”, termin koji se dosta odomaćio u upotrebi, a i ušao je u neke Zakone, a da postojanje “orjentacije” ovog tipa nikada nije naučno dokazano. Da podsetim da su naučne istine samo one koje su potvrđene tj. dokazane. S obzirom da ova teorija i termini koji se uveliko koriste nikada nisu doživeli naučnu potvrdu, može se reći da se radi o “kontraverznoj” teoriji. Uvođenje nenaučnih pojmova u Zakone i svakodnevni život na ovaj način ima i religiozni karakter, jer je potrebno “verovati” da je to istina, pošto potvrde nema!

Od 90tih godina 20.veka došlo je do velike transformacije u okviru feminističkog pokreta, odbačena je ranija praksa da se protestvuje protiv “objektivizacije i degradacije žene”, prestalo se sa protestima protiv izbora za Mis Sveta, Univerzuma kao degradirajućim za žene. Uvedena je lgbt “rodna teorija” i nadalje se nastupa u koordinaciji sa lgbt pokretima promocijom ove teorije. Moja pretpostavka je da su lgbt feministkinje (lezbejke) preuzele kontrolu nad feminističkim pokretom, ali to je manje važno.

Podsećam, teorija nikada nije naučno dokazana, te se ne može smatrati naučnom istinom.

Kao ilustraciju štetnosti forsiranja “rodne ravnopravnosti” navodim medicinsku “proceduru za promenu pola”. Ova procedura se pokriva sa 65% iz Budžeta R. Srbije. Do sada, ni na jednom mediju nije objavljena neosporna istina — promena pola kod ljudskih bića nije moguća! Ne postoji metod da se XX hromozomi pretvore u XY i obrnuto. Dakle, sama “procedura za promenu pola” je laž. Svedoci smo da je major VJ “Helen(a)” nedavno preko medija zahtevao da mu se u ličnoj karti promeni oznaka pola, pošto je prošao ovu “proceduru”. Međutim, s naučne tačke gledišta, on nije promenio pol!!! Prosto, nije, niti je moguće promeniti pol. On samo IZGLEDA kao osoba suprotnog pola, ali biološki pol je nepromenjen. Da ne idem dalje, da nema odgovarajuće organe suprotnog pola, železde, itd.

Kao zaključak iznosim tvrdnju da, verovatno iz neobaveštenosti, upotrebom novih termina koji se preko medija plasiraju javnosti (tzv. propaganda, dresura) učestvujete u širenju laži i dezinformacija. Ono što je odurno, je da se nesreća žena koristi za promociju lažne ideologije.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.