Kinh nghiệm xin visa Pháp (Schengen)
Ha Nhi
8028

bạn ơi , bạn cho mình hỏi vào tháng 6/2017 mình có nộp đơn xin visa Đức để làm thông dịch viên cho Giám đốc một công ty có tổ chức hội chợ bên Đức. Nhưng mình bị trượt visa giờ mình muốn nộp xin visa Pháp. Bạn cho mình hỏi không biết mình có nên nộp thư giải trình kèm hồ sơ xin visa không bạn. Và bạn có mẫu thư giải trình không cho mình với. Mình cảm ơn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.