Od väčšiny bežných poradenských firiem sa odlišujeme v tom, že máme náš vlastný 3 krokový rámec #Restart, ktorý je overený v takmer dvadsadke firiem počas troch rokov. Zároveň, nie je samoúčelný, ale primárne sa zameriava na zlepšenie retencie a ak dostaneme priestor na zlepšenie Customer Lifetime Value. …


Bežná situácia v našom podnikaní. Objedná si nás zákazník na zlepšenie lojality. Keď prídeme k nemu, tvrdia, že poznajú svojho kľúčového zákazníka. Častokrát je to žena, s jemne nadpriemerným zárobkom, medzi 35–45 rokov, z väčšieho mesta, s 2 deťmi, ktorá sa snaží športovať (aspoň občas) a je ľahko frustrovaná svojou…


Hodnota = skúsenosť / očakávanie.

Toto je pravda zákazníckych nákupov. Máme nejakú potrebu, ktorú nasmerujeme k nejakému produktu a máme očakávanie. Ak tá skúsenosť sa naplní, uvedomíme si výhodnosť hodnoty produktu alebo služby, kupujeme znova a sme lojálni zákazníci.

Uplynulé roky sa tak častokrát nedialo, keďže zákazníci bohatli a menej…


Ekonomika v recesii zasahuje akvizície nových zákazníkov ako prvú oblasť podnikania firiem. Preto, hrozba ktorá častokrát ostáva skrytá je pomer medzi prílevom a odlevom zákazníkov a veľkosťou celej zákazníckej báze.


Tento článok je preberám z blogu Igora Kubíčka, CEO a co-founder Behavera ako nepriamy úvod do nášho 3 bodového rámca #Restart. Bez správnych ľudí na palube sa totiž transformačné aktivity budú realizovať veľmi ťažko.

— — — — — — — — — — — — — — — —…


S vírusovou krízou viaceré organizácie a firmy majú veľkú výzvu, ako zvládnuť túto extrémnu situáciu. Ako všetci vieme, musíme urobiť všetko pre to, aby sme minimalizovali fyzický kontakt.

Toto môže mať devastačné účinky na taký typ podnikania, ktorý je závislý od priameho kontaktu firma-zákazník, aby sa služba mohla uskutočniť. Aj…

MonetizeCX

MonetizeCX sú skúsení odborníci na Zákaznícku hodnotu (CLV), Zákaznícku skúsenosť (CX) a retenciu. U nás neplatíte za rady a teóriu ale za merateľný výsledok.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store