Výzva na pokračovanie spolupráce SR s Európskou vesmírnou agentúrou

Otvorený list ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Výzva nereprezentuje stanovisko ESA.

Vážená pani ministerka,

Ako mladí stážisti a výskumníci v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) by sme Vám týmto otvoreným listom chceli pripomenúť dôležitosť vykonania konkrétnych krokov na to, aby Slovenská republika pokračovala v spolupráci s ESA aj po roku 2020, keď pre Slovensko uplynie v súčasnosti prebiehajúce päťročné obdobie Plánu pre európske spolupracujúce štáty (ďalej len “PECS”).

Začiatkom roka 2018 sme v médiách zaregistrovali Vaše vyjadrenia k potenciálnemu členstvu Slovenskej republiky v ESA. Oslovujeme Vás ako verejnú činiteľku, ktorá je s problematikou oboznámená a do ktorej rezortu táto téma patrí. Chceli by sme týmto vyjadriť podporu pokračovaniu spolupráce medzi Slovenskou republikou a ESA, pretože podľa nášho názoru absencia akejkoľvek kooperácie s ESA Slovenskej republike v dlhodobom horizonte nevyhnutne uškodí. Chceli by sme Vás tiež požiadať, aby ste odbornej aj laickej verejnosti oficiálne priblížili súčasnú situáciu a plány spolupráce Slovenskej republiky s ESA.

Rozvoj slovenského vesmírneho sektora cez ESA projekty je pre Slovensko príležitosťou na diverzifikáciu priemyslu, ktorý je aktuálne výrazne naviazaný na výrobu automobilov. Strategický rozvoj kozmického sektora by priniesol vznik pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou a perspektívou do budúcnosti — odvetvie vesmírneho priemyslu zažíva veľký rozmach, a to najmä vďaka rastúcemu počtu súkromných firiem zaoberajúcich sa vesmírnymi aktivitami. Bez pokračujúceho napojenia na ESA nebude na Slovensku vhodné prostredie pre vznik alebo príchod takýchto spoločností .

V investíciách do vesmírneho priemyslu Slovensko výrazne zaostáva za svojimi európskymi partnermi — aj v rámci V4 sme poslednou krajinou, ktorá nie je plným členom ESA. Členské štáty môžu ťažiť zo vzdelávacích a startupových programov Agentúry, zatiaľ čo firmy sídliace v členských štátoch majú široké možnosti zapájania sa do významných medzinárodných projektov. Už samotné zapojenie sa do PECS zabezpečilo slovenským firmám a vedeckým inštitúciám dôležité prostriedky pre ich projekty, čo priaznivo vplýva na rozvoj vedy a výskumu v krajine. O záujme zapojiť sa do aktivít týkajúcich sa vesmíru takisto svedčí aj blížiaca sa konferencia o vesmírnom priemysle Výťah. Preto považujeme za výhodné, aby možnosti vychádzajúce zo spolupráce s ESA najbližšie roky nezanikli, ale aby sa naopak rozšírili.

V neposlednom rade z vlastnej skúsenosti vieme oceniť príležitosti pre vzdelávanie a profesionálny rast, ktoré ESA ponúka v rámci programov pre študentov, absolventov a výskumníkov. Ak spolupráca medzi SR a ESA nebude pokračovať, tieto príležitosti budú pre občanov SR nedostupné, a krajine tak budú chýbať ľudia s technickými poznatkami a napojením na vesmírny sektor vo svete.

Dolu podpísaní členovia slovenskej vedeckej a vedecko-popularizačnej komunity zároveň svojím podpisom vyjadrujú podporu pokračovaniu spolupráce medzi Slovenskou republikou a ESA. V prípade záujmu sme pripravení Vám poskytnúť našu odbornú pomoc pri aktivitách nevyhnutných na úspešné zavŕšenie členstva SR v ESA.

S úctou,

ESA Young Graduate Trainees, Interns a Research Fellows

Adrián Bača, ESA Research Fellow
Michaela Brchnelová, ex-ESA Intern
Denisa Došenovičová, ESA YGT
Peter Horváth, ESA YGT
Michal Mrnka, ESA Research Fellow 
Matej Poliaček, ex-ESA YGT
Marcel Štefko, ex-ESA YGT 
Tomáš Thúróczy, ex-ESA Intern
Peter Vaník, ex-ESA YGT

Na vedomie:

Ing. Peter Pellegrini, Predseda vlády SR
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Ing. Peter Žiga, PhD., Minister hospodárstva SR

Signatári iniciatívy:

Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie anorganických materiálov, FCHPT STU v Bratislave

doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD., 
Docent, Katedra leteckej dopravy, Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Matúš Bakoň, PhD., 
Konateľ, insar.sk s.r.o.

Ing. Ján Baláž, PhD. 
Samostatný vedecký pracovník Ústav experimentálnej fyziky SAV

Profesor Peter Ballo 
Vysokoškolský učiteľ, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave

plk. gšt. v. z. Ing. Ivan Bella
Prvý slovenský kozmonaut

RNDr. Pavol Bobík, PhD. 
Predseda vedeckej rady Ústavu Experimentálnej fyziky SAV

Ing. Róbert Čunderlík, PhD. 
Výskumný pracovník, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Prof. Ing. Milan Dado, PhD. 
Katedra multimédií a IKT, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

Adam Gala 
Organizátor VýťahConf

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
Profesor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Tomáš Hrozenský, PhD. 
Predseda Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku

Ing. Tomáš Iliť 
Doktorand, Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STU

Jakub Kapuš 
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a CEO Spacemanic s.r.o.

Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. 
Riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV

Bc. Peter Kráčalík 
Predseda Astronomického klubu Bratislava

Ing. Ján Liguš, PhD. 
Konateľ spoločnosti CTRL, s.r.o.

Dr. Michaela Musilová, MSc. 
Predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) a hosťujúca profesorka na ÚJFI, FEI STU

Ing. Juraj Papčo, PhD. 
Výskumný pracovník, Katedra geodetických základov, STU v Bratislave

Ing. Cristian Dan Stratyinski, PhD. 
CTO, CTRL, s.r.o.

Mgr. Daniel Šagath 
Analytik pre Európsku vesmírnu agentúru a Holandskú vesmírnu kanceláriu Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Ing. Miroslav Šmelko, PhD. 
Odborný asistent, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

plk. gšt. v. v. Ing. Jozef Takács, PhD. 
Prezident Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika

Ing. Pavol Turčina 
Predseda Slovak Aerospace Cluster

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
Dekan, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Igor Žáček 
Organizátor VýťahConf