Your cryptocurrencies portfolio dashboard — Concept of Cryptoboard
Tomáš Pinka
894

Je to super nápad, v akom štádiu máte vývoj? Ja by som to určite používal, kedže mám peňaženku na extHDD pod čistou Fedorou a ťažko sa mi k tomu pristupuje.

Like what you read? Give Peter Brecska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.