Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16853

Het culturele probleem is de koppeling werk-inkomen. Geen werk houdt in geen inkomen. De uitzondering is de “tijdelijke” uitkering die gekoppeld is aan de verplichting werk te gaan vinden. De grootste gruwel voor de tegenstanders van het basisinkomen is dat men dus niets kan gaan doen en toch geld krijgt. De verplichting om te gaan werken vervalt in hun beleving. Het realiseren van het basisinkomen kan alleen door een cultuurverandering. Technisch is het geen probleem. Het opheffen van het UWV en het aanpassen van het fiscale systeem gaat niet werken omdat het een systeem is en een systeem heft zichzelf nooit op zonder externe kracht. Integendeel. Het zal zich consolideren. Overigens is het basisinkomen dan nog steeds een goed idee omdat het uiteindelijk veel goedkoper is dan het huidige systeem. Misschien krijgt het concept meer aanhang als we zeggen dat we de ww en de bijstand gaan opheffen, de premies hiervoor verdwijnen ook omdat de instanties niet meer bestaan. De rest is belastingen. Iedereen krijgt een basisinkomen ongeacht werk en inkomen. Iedereen die werkt betaalt het basisinkomen via de belastingen. Kost dus helemaal niets en je bent wel een hele hoge kostenpost van de overheid kwijt. En wat is de reden om het niet te doen? Er zijn nl. atijd meer mensen die werken dan mensen die niet werken. Dus hou je over.

Like what you read? Give Peter Kamphuis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.