Wahnsinn

Galnast av dom galna nu när Galne Gunnar ej längre finns med oss måste ändå vara MediaMarkt som firar(?) Black Friday inte bara på fredag utan även på torsdag, lördag och söndag. Sickna tokstollar!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.