Kwetsen is gezond
MarnixAmsterdam©
93

Mooi blog en helder en direct geschreven. Maar hoe zie jij het met lichamelijk kwetsen. (seksueel) misbruik en mishandeling bijvoorbeeld?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.