A szoftverek

Az előző részben megtudhattuk miért fontos prototípust készíteni, hogyan érdemes nekikezdeni, és hogy is néz ki maga a folyamat. Most azt fogjuk taglalni, milyen programok lehetnek segítségünkre, és mikor melyiket érdemes használni.

Skiccelés

Peter Santha

UX / UI Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store