Leren van andere sectoren 11: ziekte als verdienmodel

Wat zijn de gevolgen wanneer het verdienmodel van de zorg draait om ziekte? En kan dit ook anders? Arts Emma Bruns vertelt vanaf de werkvloer.

Waarmee leren wij als IT-beheer van andere sectoren? In een kleine 3 minuten velt Emma Bruns waar ze in haar werk als chirurg tegenaan loopt. Na na dezelfde kleine 3 minuten is de vraag aan jou als IT’er wat jullie doen aan het proactieve ‘Problem Management’ om herhalende meldingen te voorkomen. Of ligt het vertrouwen in het — voor zover mogelijk — repareren via reactief ‘Incident Management’ ? ;)

Bekijk alle blogs ‘leren van andere sectoren’ …

--

--

Passie voor klanttevredenheid | IT-beheer | verliefd | handbal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store