Ze své praxe můžu říct,žbe low-fidelity wireframy se hodí spíš na pokec v interním týmu, než na…
Jiří Rusňák
31

Jj Jiří, určitě ti rozumim. Taky většinou testujeme na hifi. Lowfi má ale určitě svoje místo. U projektů, kde je risk velký a znalosti nízké, třeba když začínáš nový produkt mimo web, je už před prototypovaním určitě spousta assumptions, které můžeš ověřovat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.