Ovčáček je popleta.

Roku 1948 byla ratifikována Všeobecná deklarace lidských práv. Zároveň uplynulo sto let od Marxova Komunistického manifestu a konal se Sjezd národní kultury, na kterém Nejedlý (marxistický historik) a Štoll (marxistický lit. kritik) řešili směřování naší kultury po Vítězném únoru. Ovčáček je očividně doposud fascinován jejich metodami, jak jinak si vysvětlit jeho nefundované pokusy o ideologicky zatíženou interpretaci literárně historického kontextu díla a osoby Ferdinanda Peroutky, kterého se snaží představit jako toho zlého nácka, proti kterému on, komunista, bojuje. Ovčáčkova paralela dělající (v tehdejší terminologii) z „buržoazních umělců “ „angažované komunisty“ je buď důsledkem jeho (pravděpodobné) neznalosti literárně historického kontextu, či možná hůře nestydaté, záměrné, propagandistické snahy zmást „pracující facebookový lid.“

V roce 1977 skutečně podepisovali „angažovaní umělci“ Antichartu v Národním. A ano, byli to titíž „umělci,“ kterým Klaus a Zeman pravidelně udílí státní vyznamenání. Ovšem, aby byla Anticharta, musela být nejdřív v lednu Charta 77, ve které umělci kritizovali politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv. Takže se Ovčáčkovi zase pravděpodobně popletly pojmy.

Vzhledem k jeho vzdělání se možná není čemu divit, ale znám spoustu lidí s maturitou (ostatně ničeho jiného nedosáhl ani on), kterým by toto problémy nedělalo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.