Ми створюємо групу в Євросоюзі, щоб зупинити «Північний потік-2»

Petro Poroshenko
Jun 13, 2018 · 2 min read

«Північний потік-2» — це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України, який немає жодної економічної складової, який намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже 3 млрд доларів. Однак, я переконаний, що спільними, об’єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити.

Щоб ви зрозуміли масштаб: 3 млрд доларів — це та сума, яка сьогодні витрачається на всю оборону України. Вам зрозуміло для чого він будується? Не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони.

Другий фактор, який ми безумовно маємо брати до уваги, це є фактор безпеки. Чому Путін вагається перед тим, як атакувати нашу державу? Коли у нас в 2014 році майже не було армії, чому він не пішов далі? Тому що, якщо внаслідок агресії буде зупинена газотранспортна мережа, то Путін перестане отримувати від Європи сплату за газ, який транзитом перекачується через територію України, а ця сума лише минулого року дорівнювала 30 млрд доларів. І Росія без цих 30 млрд не проживе. А коли вони переключаться в обхід, цей безпековий фактор перестане працювати. Саме тому для нас це так важливо.

Саме тому ми зараз створюємо групу у Євросоюзі, яка має зупинити «Північний потік-2». Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх робити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України.

Але умовою участі є зупинка «Північного потоку-2». Давайте говорити про те, що наші партнери зі США також рішуче налаштовані. І ніхто проти санкцій США також не піде.

Я не буду розкривати всіх інструментів, які ми застосовуємо для того, щоб зупинити будівництво «Північного потку-2». Але хочу окремо наголосити — для нас це надзвичайно важлива справа. І я сподіваюся, що це будівництво вдасться зупинити.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store