Pak dohromady ladíme výstupy z Kebooly a sdílíme frustraci, když se nám nedaří získat data
Textová analýza tweetů souvisejících s nezávislostí Katalánska: vnímání současné situace na…
Barbora Jirošová
5

co vás trápilo nejvíc? na čem jste se kousli? možná to je náš fuckup :(

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.