Úkony nelze zopakovat, vždycky na nějaký pidi mezikrok zapomenete, což celý výsledek změní
Analýza závislosti glykémie na časových proměnných
Renča Krasulová
125

hrozně moc by v tomhle pomohlo použití Kebooly

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.