na
Textová analýza tweetů souvisejících s nezávislostí Katalánska: vnímání současné situace na…
Barbora Jirošová
5

“i ta pročištěná” nebo “i pročištěná”?

… promiň, že ti do toho píšu tyhle opravy! Zatím je to super čtení!

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.