jsem se pokoušela zjistit závislost hladiny glukózy v krvi na právě probíhající měsíční fázi
Analýza závislosti glykémie na časových proměnných
Renča Krasulová
125

je za tím nějaká hypotéza? měl by to ovlivňovat měsíc?

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.