směrodatné odchylky:
Analýza závislosti glykémie na časových proměnných
Renča Krasulová
125

k tomu by bylo super něco napsat — prostě interpretace :)

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.