Z kapacitních důvodů jsem se nakonec věnovala pouze záznamům o hodnotách glykémie, nikoli záznamům o systému a podávaných dávkách inzulínu.
Analýza závislosti glykémie na časových proměnných
Renča Krasulová
125

Není podání dávky inzulínu významný faktor dalšího průběhu glykémie? Jak moc to zaruší výsledky, pokud se tyhle události ignorují?

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.