Další spoustu hodin jsme za Lukášovy neskutečně trpělivé asistence vkládaly data do tabulek
Empty Runs
Štěpánka Prucková
92

ručně? mě je z toho do breku — proč jste ty data během sekundy nanaimportovaly do DB jako normální lidi? Tohle je jak pohádka o Popelce :( To vás mentor Lukáš nechal takhle trápit?

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.