V Liftago a LidskaSila jsme použili k tomuto účelu Logentries.com
Palo Otčenáš
1

To vypadá dost super! PT oproti tomu nemá třeba vůbec žádnou vizualizaci, takže zjistit jestli nějaký search nabírá na trendu, není snadné.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.