Při srovnání s grafy č. 2 a 3 není zřetelně viditelná křivka, která by kopírovala graf č. 4. Trendové linie jsou mnohem výraznější
Analýza závislosti glykémie na časových proměnných
Renča Krasulová
125

tohle by bylo super dát do grafu dohromady!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.